Kataragama il perahera: 26 November 2004 / Perahera ready to proceed
Swami and His entourage ready to proceed
Swami and His entourage ready to proceed

Photo Gallery Index